EIOS / Dorobek Centrum / Prace naukowe

Prace naukowe

1 Wykonanie powłok ochronnych antyerozyjnych w wybranych fragmentach kotła w EC- Żerań. 1997
2 Wykonanie analizy patentowej w zakresie dystrybutorów paliw ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem układów odgazowywania paliwa. 1997
3 Badanie procesów filtracji cieczy o dużych strumieniach objętości przy stosowaniu samooczyszczających się filtrów włókninowych. KBN 1997-
1999
4 Ocena stanu technicznego systemu ciepłowniczego dzielnicy Ostroróg II w Raciborzu po zalaniu powodziowym. 1997
5 Remont systemu wizualizacji i archiwizacji stanu pracy obiektów technologicznych w EC-Siekierki. 1997
6 Opracowanie koncepcji optymalizacji ruchu Elektrociepłowni Petrochemii Płock S.A. 1997
8 Work out of samples of testings materials for electrodes (for Manchester University of Technology 1998
9 Analiza obliczeniowa spalania katalitycznego mieszaniny gazowej w przepływie. 1998
10 Adaptacja układów sterowania w węzłach cieplnych i systemu zbierania danych w oparciu o dokonywanie zmiany w systemach automatyki CNTK i warunki dostawy ciepła przez SPEC. 1998
11 Określenie skutków technicznych i ekonomicznych powodzi w zakresie systemu ciepłowniczego miasta Wrocławia. 1998-
1999
12 Opracowanie koncepcji i metody zintegrowania sieci biurowej z systemem WPDF w Elektrowni Wodnej Żarnowiec. 1998
13 Opracowanie metody ograniczenia emisji węglowodorów w procesie produkcji mas asfaltowych. 1998
14 Optymalizacja pracy kotła nr 4 w Elektrowni Połaniecz wykorzystaniem sieci neuronowych. 1998
15 Opracowanie nowej konstrukcji i badania odmulacza sieciowego z wykorzystaniem procesu inercyjno-sedymentacyjnego rozwiniętego pola magnetycznego magnesów stałych oraz elementu filtracyjnego w postaci siatki lub włókniny. 1998
16 Analiza przydatności oprogramowania komercyjnego ILOG i CPLEX do rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej dla modułów planowania pracy jednostek wytwórczych bez ograniczeń i z ograniczeniami systemowymi ROPLAN - BO i ROPLAN- OS. 1998
17 Rozpoznanie rozwiązań modeli planowania pracy jednostek wytwórczych w systemach zagranicznych rynków ofertowych energii elektrycznej i ocena możliwości ich adaptacji dla SOREE. 1998
18 Modernizacja systemu Wizualizacji i Archiwizacji stanu pracy Obiektów Technologicznych. Dla EC-Siekierki 1998
19 Opracowanie koncepcji i metody zintegrowania sieci biurowej z systemem WDPF w Elektrowni Kozienice. 1998
20 Badania i wdrożenia systemu optymalizacji rozkładu obciążeń Elektrociepłowni Petrochemii Płock S.A. z wykorzystaniem oprogramowania firmy Honeywell. 1999
21 Badania procesów filtracji dla różnych filtrów, zawiesin i stężeń przy stosowaniu samooczyszczających się wibracyjnych filtrów włókninowych. 1999
22 Opracowanie modelu struktury danych wejściowych i wyjściowych programu RC_KOO+ ("Model") w celu jego integracji. 1999
23 Wykonanie obliczeń symulacyjnych i analiza modeli decyzyjnych rozwiniętych rynków giełdowego i ofertowego uwzględniających pełny zakres podmiotowy i przedmiotowy ww rynków wraz z oceną rozwiązywalności. 1999
24 Nadzór autorski, konserwacja i modyfikacja programu komputerowego planowania pracy jednostek wytwórczych rynku systemowego bez ograniczeń (RO KCO+) 1999
25 Ocena i klasyfikacja ograniczeń systemowych oraz analiza możliwości i sposobu ich uwzględniania w prototypowej i rozwiniętej wersji generatora modelu ograniczeń systemowych (GMOS) i systemu planowania pracy JWRS z ograniczeniami systemowymi ROPLAN-OS. 1999
26 Wykonanie powłok ochronnych antyerozyjnych w wybranych fragmentach kotła w EC- Żerań. 1999
27 Adaptacja programu komputerowego planowania pracy jednostek wytwórczych rynku systemowego /RO KCO+/ polegającą na uwzględnieniu w planowaniu priorytetowości jednostek wytwórczych objętych kontraktami długoterminowymi. 1999
28 Analiza i weryfikacja założeń projektowych i modelu funkcjonalnego Systemowego Ofertowego Rynku Energii Elektrycznej (SOREE) dla potrzeb budowy systemu planowania pracy Jednostek 1999
29 Modyfikacja implementacji oprogramowania systemu RO-KO+ w celu jego integracji z pozostałymi modułami SOREE na wspólnej bazie danych zgodnie z ustaleniami wyszczególnionymi w protokole końcowym z negocjacji. 1999
30 Wykonanie badań bilansowych 2 kotłów WR-25 w ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Techniczno- Socjalnych w Jelczu-Laskowicach. 1999
31 Koncepcja pracy EC Wrocław i EC Czechnica na wspólną sieć ciepłowniczą miasta Wrocławia.  1999-
2001
32 Elementy perspektywicznego systemu spalania silnika o zapłonie iskrowym. 1999
33 Opracowanie koncepcji i metody zintegrowania sieci biurowej z systemem WDPF w Elektrowni Żerań wraz z dostawą oprogramowania. 1999
34 Wykonanie oprogramowania BOSI realizującego zadania I i II fazy planowania dobowego systemu optymalizacyjno-bilansowo-rozliczeniowego Elektroenergetyki w Polsce. 1999
35 Statyczna symulacja krajowej przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia U-6. 1999
36 Optymalizacja kotła nr 5 w Elektrowni Połaniec przy zastosowaniu sieci neuronowych. Pakiet oceny wiarygodności pomiarów analogowych (sensor validation) dla bloku nr 5 Elektrowni Połaniec. 1999
37 Oprogramowanie systemu Wizualizacji Obiektów Przemysłowych (EES) - upgrade z wersji podstawowej do rozszerzonej dla Elektrowni Wodnej Żarnowiec oraz Elektrowni Połaniec.  1999
38 Opracowanie analizy zasadności budowy bloku BC-77 w Elektrociepłowni Tychy S.A.  1999
39 Obliczenie kinetyki reakcji chemicznych podczas zapłonu przebogaconych mieszanek propanu z powietrzem. 1999
40 Obliczeniowe temperatury zewnętrzne dla systemów ogrzewczych i ciepłowniczych. KBN 1999-
2001
41 Wpływ recyrkulacji spalin na emisję NOx w kotłach grzewczych małej mocy opalanych paliwami stałymi. KBN 1999-
2001
42 Opracowanie i wykonanie dopalacza katalitycznego do odpadowych oparów organicznych.  2000
43 Optymalizacja pracy kotła nr 1 w El. Połaniec w zakresie modelowania i zmian klasycznych struktur regulacji... 2000
44 Praca obliczeniowa na temat spalania mieszanek gazowych metan-powietrze w wirującej komorze. 2000
45 Możliwości i efekty wzrostu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w EC Zielona Góra S.A. 2000
46 Analiza funkcjonalna i ekonomiczna pracy zasobnika ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Siedlce, współpracująca z układem turbin gazowych.  2000
47 Obliczenia cieplno-przepływowe dla instalacji syropu glukozowego FRUKTIL 9 wraz z doborem przepływów w wymienniku rura w rurze oraz doboru instalacji pomocniczych. 2000
48 Opracowanie dotyczące kierunków i sposobów modernizacji i rozbudowy systemów automatycznej regulacji węzłów ciepłowniczych w PEC Legionowo. 2001
49 Dostawa Pakietu Strat Rozruchowych i modernizacja Pakietu obliczeń Eksploatacyjnych dla bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec 2001
50 Wykonanie oprogramowania bloku Ograniczeń Termicznych kotła (BOTK) i turbiny (BOTT) dla bloku energetycznego nr 8. W elektrowni Połaniec. 2001
51 Ocena poziomu strat ciepła sieci ciepłowniczej na osiedlu Smulsko w mieście Łódź.  2002
52 Badania przepustnic wielopłaszczyznowych. 2002
53 Koncepcja i warunki zasilania systemu ciepłowniczego miasta z EC Zielona Góra S.A. 2002
54 Koncepcja gospodarki cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rykach. 2002
55 Wyznaczenie charakterystyki współczynnika przewodności cieplnej i ciepła właściwego 2 gatunków stali w zakresie temperatur 100-600oC, 2002
56 Badania procesu polimeryzacji cementu kostnego przy użyciu różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) 2002
57 Analiza możliwości poprawy efektywności ciepłowni Kransystawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 2002
58 Rozbudowa i modernizacja programu do optymalizacji obciążeń w EC PKN Orlen 2002
59 Wariantowe opracowanie założeń i koncepcji budowy układu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem ciepła odpadowego w KGHM Lubin 2002
60 Wykonanie oprogramowania Blok Ograniczeń Termicznych Kotła (BOTK) i Turbiny (BOTT) dla bloku energetycznego nr 3 oraz opracowanie algorytmów procedur rozruchowych wykorzystujących obliczenia BOT w Elektrowni Połaniec. 2002
61 Opracowanie koncepcji możliwego rozwiązania technicznego do zastosowania w systemie ciepłowniczym Tłoczni Wronów w celu usunięcia trudności występujących w pracy kotłów w systemie grzewczym.  2002
62 Wskaźnikowa ocena temperatury powietrza wewnętrznego w ogrzewanych pomieszczeniach przy obecnie stosowanym przez PRATERM sposobie regulacji systemu ciepłowniczego (ciepłownia - węzeł). Dla PEC Legionowo 2002
63 Wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania ciepła odpadowego z układów wentylacyjnych turbin gazowych w EC Nowa Sarzyna 2002